Tento reklamační řád upravuje postup při vytýkání vad a vyřizování reklamací vyplývající z uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím, společností OFFICE MORE s.r.o., IČO: 057 10 561, se sídlem Slavkov u Brna 1554, 684 01 Slavkov u Brna, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 97499 (dále jako „Prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jako „Vy“).

 1. V případě, že jsou v tomto reklamačním řádu užita slova s velkým písmenem, mají stejný význam, jako je uvedený ve všeobecných obchodních podmínkách.
 2. V případě vrácení Zboží přiložte doklad o koupi Zboží nebo Fakturu, pakliže existuje, případně jiný doklad prokazující nákup a uhrazení Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na řešení uplatněných práv z vadného plnění.
 3. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byla vada oznámena Prodávajícímu a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady Zboží.
 4. Nemáte právo reklamovat zboží, pokud Prodávající před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, či tato skutečnost byla uvedena na E-shopu, nebo jste vadu způsobil sám.
 5. Reklamaci můžete provést prostřednictvím:
  1. zaslání Zboží na adresu sídlo Prodávajícího, Slavkov u Brna 1554, 684 01 Slavkov u Brna. Jste povinni odeslat Zboží ve vhodném obalu, který zamezí poškození Zboží při přepravě. Společně se Zbožím musí být zaslán reklamační formulář, který obsahuje kontaktní informace o Vás, popis reklamovaného zboží, popis závady a způsob vyřízení reklamace, případně můžete využít formulář, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. Pokud jej nepřiložíte ke Zboží, je potřeba formulář podepsat a naskenovaný zaslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
  2. předání v sídle na adrese Slavkov u Brna 1554, 684 01 Slavkov u Brna, a to v provozní době Po - Čt: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00, Pá: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00.
 6. Prodávající není odpovědný za škodu způsobenou chybným používáním Zboží, ani za škody způsobené vnějšími vlivy, nesprávnou manipulací se Zbožím, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání či v podmínkách, které nejsou odpovídající pro používání Zboží.
 7. Způsoby vyřízení reklamace jsou uvedeny v § 2169 a násl. Občanského zákoníku, konkrétně:
  1. nemá-li věc vlastnosti stanovené Prodávajícím, můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné můžete odstoupit od Smlouvy;
  2. je-li to však vzhledem k povaze neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady;
  3. právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od Smlouvy odstoupit;
  4. neodstoupíte-li od Smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 8. Prodávající je povinen do tří dnů od obdržení reklamovaného Zboží Vám na emailovou adresu potvrdit, že toto Zboží obdržel, kdy byla reklamace uplatněna a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace.
 9. Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného Zboží. Lhůta může být po dohodě Smluvních stran prodloužena. Pokud lhůta uplyne, můžete odstoupit od smlouvy.
 10. Vyřízení reklamace Vám Prodávající sdělí buďto prostřednictvím SMS, emailem nebo telefonicky, přičemž ve sdělení bude uvedena lhůta pro vyzvednutí Zboží. Pokud si Zboží ve stanovené lhůtě nevyzvednete, jste povinni uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč / den, maximálně však 1000 Kč.
 11. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů (poštovné, balné) ze strany Prodávajícího. Kupující je povinen tyto náklady prokázat, např. účtenkami.
 12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 13. Tento reklamační řád je účinný ode dne 12.10.2020.

 

Zde si můžete stáhnout vzorový reklamační formulář