Společnost OFFICE PRO SERVICE s.r.o., IČO: 269 49 580, se sídlem Blažovská 145, 664 51 Jiříkovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 47712 (dále také „My“) Vás jako návštěvníky našich webových stránek thefreedesk.cz, zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách jejich ochrany.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

  Zpracováváme následující informace:

  • Osobní údaje, které nám zadáte při objednávce zboží na našem e-shopu. Při objednávce po Vás budeme vyžadovat Vaše jméno, příjmení, adresu dodání, e-mail, telefonní číslo. Jedná se tedy o fakturační, identifikační a adresní údaje.
  • Informace uvedené v kontaktním formuláři. Na webu se nachází rovněž kontaktní formulář, prostřednictvím kterého nás můžete kontaktovat s nápady na zlepšení webových stránek, či se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom Vás mohli zpátky kontaktovat a ověřit, že se nejedná o spam.
  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.
 2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU
  • Údaje z objednávek zboží budeme využívat pro účely splnění vzájemného smluvního vztahu, tedy abychom Vám mohli dodat výrobky či poskytnout služby. Právním základem pro zpracování bude plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zároveň údaje potřebujeme, abychom splnili povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména účetních a daňových. Právním základem bude nezbytnost pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a námi, budeme využívat osobní údaje také pro obhajobu vlastních nároků, přičemž takové zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které spočívají v ochraně našich majetkových zájmů.
  • Vaši e-mailovou adresu zadanou při objednávce budeme využívat pro účely zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení bude založeno na našem přímém marketingu, a zpracování je tak možné na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout, a to odpovědí na zaslaný e-mail, kde v předmětu uvedete „Nechci dostávat obchodní sdělení“, či zaškrtnutím tlačítka „Nechci dostávat obchodní sdělení“ při dokončení objednávky na e-shopu
  • Údaje z kontaktního formuláře využíváme pro účely vyřízení Vašeho dotazu či poptávky. Právní základ bude závislý na povaze dotazu, přičemž se může jednat o předsmluvní vyjednávání a v takovém případě je právním základem plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje také můžeme využít pro kontrolu odesílatele dotazu a vylepšování našich služeb, v takovém případě bude právním základem oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) spočívající v ochraně našich zájmu a zdokonalování poskytovaných služeb.
  • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb.
 3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

  K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

  • přepravní společnost PPL CZ s.r.o., která může zajišťovat dopravu Vámi zakoupeného zboží;
  • orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány, které nás k předání osobních údajů vyzvou.

  Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 4. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Údaje získané pro plnění vzájemných smluvních povinností uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu nezbytnou pro ochranu našich právních nároků. Zákony nám rovněž mohou uložit delší dobu uchování, a to například z důvodu uchovávání účetnictví, daňových důvodů aj. Údaje z kontaktního formuláře jsou uchovány v závislosti na povahu sdělení v kontaktním formuláři, nikdy však nebudou uchovány déle, než po dobu trvání některého z účelu uvedeného výše.

 5. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

  Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

  Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

  Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

  ZMĚNY ZÁSAD

  Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na thefreedesk.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 12.10.2020.

 

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 1. Co jsou to cookies

  Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak dokáži zapamatovat Vaši aktivitu na webových stránkách a díky tomu analyzovat jejich funkčnost.

  Naše společnost využívá následující cookies (v závorce uvedena doba jejich uložení):

  • _ga (2 roky) – slouží k rozlišování uživatelů a analýze;
  • _gid (24 h) - slouží k rozlišování uživatelů a analýze;
  • _gat (1 minuta) – slouží k zajištění správného fungování této služby

  Přesné informace a účely o těchto cookies naleznete zde.

 2. Proč cookies používáme?

  Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

  • k tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
  • neustále zlepšovat naše webové stránky;

  Cookies nepoužíváme k:

  • shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
  • předávání osobních údajů třetím stranám;
  • získání provize z prodeje.

  O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

 3. Více informací o cookies
  1. Cookies použité ke správnému fungování webu

   Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

    • abychom mohli vylepšovat funkci našich webových stránek;
    • abychom si zapamatovali obsah Vašeho nákupního košíku;
    • abychom Vám naše webové stránky správně zobrazovali.

   Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

  2. Funkce třetích stran

   Naše webové stránky využívají rovněž služeb třetích stran. Na webových stránkách jsou ukládány rovněž analytické cookies Google Analytics. Jednotlivé druhy Google Analytics cookies jsou uvedeny výše v bodě 1.

  3. Jak odmítnout používání souborů cookies

   Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

   Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

   Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/