Obchodní podmínky thefreedesk.cz

 1. ÚVOD
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) upravují práva a povinnosti Vás jako kupujících (“Vy”) a společnosti OFFICE PRO SERVICE s.r.o., IČO: 269 49 580, se sídlem Blažovská 145, 664 51 Jiříkovice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 47712 (“Prodávající”) při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách thefreedesk.cz („E-shop“).
  2. V průběhu vzájemného smluvního vztahu a při návštěvě našich webových stránek thefreedesk.cz může docházet ke zpracování osobních údajů a souborů cookies. Podrobné informace naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde.
  3. Odesláním Vaší objednávky potvrzujete, že jste si přečetli obsah VOP a jejich přílohy a seznámili jste se Zásadami zpracování osobních údajů. Znění ustanovení VOP a jejich příloh, účinných ke dni Objednávky, tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. DEFINICE
  1. Pojmy s velkými písmeny mají ve VOP následující význam:

   “Cena” je cena za Zboží;

   “Celková cena” je Cena za Zboží a cena za jeho dopravu na Vámi určené místo, včetně dalších nákladů spojených s balením Zboží;

   “DPH” je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

   Faktura” je faktura na Celkovou cenu vystavená v souladu s čl. 5. VOP;

   OZ” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

   Objednávka” je Váš návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží;

   Smlouva” je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím webového rozhraní E-shopu, uzavřená obdržením potvrzení o uzavření Smlouvy;

   Strany” jsou Prodávající a Vy;

   Zboží” jsou produkty prodávané Prodávajícím na E-shopu.

 3. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Koupě Zboží je možná přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při objednání Zboží jste povinni poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Informace, které poskytnete při objednání Zboží jsou považovány ze strany Prodávajícího za správné a pravdivé.
  3. Popis Zboží a jeho technická specifikace se může v průběhu času měnit, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit tyto informace a není odpovědný za případné chyby v popisech a technických specifikacích.
 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu uzavíráte s Prodávajícím v českém jazyce.
  2. Odesláním Objednávky dojde k návrhu na uzavření Smlouvy s Prodávajícím.
  3. Pro zadání Objednávky vyplňte objednávkový formulář umístěný na E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
   1. objednávaném Zboží (včetně Ceny, počtu kusů),
   2. způsobu platby a požadovaném způsobu doručení objednaného Zboží, včetně ceny případné dobírky,
   3. nákladech spojených s dopravou Zboží,
   4. Vás v rozsahu Vašeho jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.
  4. Potvrzením o seznámení se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů a kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ odešlete svou Objednávku Prodávajícímu. Před odesláním Objednávky můžete provést opravu či doplnění informací zadaných v objednávkovém formuláři.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si od Vás další informace k Objednávce (a to jak písemně, tak telefonicky).
  6. Neprodleně po obdržení Objednávky Vám Prodávající zašle potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena poté, kdy Vám je doručeno potvrzení o uzavření Smlouvy na základě Objednávky Zboží ze strany Prodávajícího.
  7. Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání distančních smluv.
  8. Berete na vědomí, že Vás Objednávka, v případě jejího potvrzení dle čl. 4.6. VOP věty třetí, zavazuje k zaplacení Celkové ceny.
  9. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami.
  10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení Ceny Zboží v E-shopu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající Vás informuje o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Vám na e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena Vašim potvrzením o přijetí na e-mailovou adresu Prodávajícího.
  11. Veškeré informace a Zboží zobrazené v E-shopu jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena za Zboží je uvedena na webovém rozhraní E-shopu a bude uvedena v objednávkovém formuláři. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je rozhodující cena uvedená v objednávkovém formuláři. Součástí informací o Zboží v rámci E-shopu jsou také informace o nákladech spojených s dopravou Zboží.
  2. Celková cena je v E-shopu uvedena včetně DPH. Na E-shopu je zobrazena cena rovněž bez DPH. Cena bez DPH bude vždy dostatečně označena.
  3. Platbu Celkové ceny je možné provést:
   1. bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány ComGate, podmínky užívání této platební brány jsou dostupné zde: https://www.comgate.cz/cz/obchodni-podminky;
   2. bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, a na které bude uvedeno číslo účtu Prodávajícího pro úhradu Celkové ceny;
   3. v hotovosti nebo platební kartou při osobním vyzvednutí;
   4. dobírkou v hotovosti při předání zboží.
  4. V případě platby v hotovosti je Celková cena splatná při převzetí zboží.
  5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Splatnost zálohové faktury v případě bezhotovostní platby dle čl. 5.3.2. VOP činí 14 dní od data jejího vystavení. Zboží Vám zašleme až ve chvíli, kdy dojde k uhrazení zálohové faktury dle čl. 5.3.2. VOP.
  6. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány jste povinni posupovat podle pokynů poskytovatele platební brány.
  7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází teprve úplným zaplacením Celkové ceny, nejdříve však převzetím Zboží.
 6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Způsob doručení Zboží můžete určit sami během objednávání zboží, přičemž můžete využít:
   1. osobní vyzvednutí na adrese Loosova 262/1, 638 00 Brno-sever-Lesná;
   2. přepravní společnost PPL CZ s.r.o.
  2. Zboží jste povinni převzít v místě určeném v potvrzení o uzavření Smlouvy dle čl. 4.6. VOP.
  3. Po převzetí Zboží od dopravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu.
  4. V případě, kdy zjistíte, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, nejste povinni Zboží od dopravce převzít.
  5. Porušení povinnosti převzít Zboží, s výjimkou čl. 6.4. VOP, nezpůsobuje nesplnění povinnosti Prodávajícího doručit Zboží a toto porušení není považováno za odstoupení od Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, avšak Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným na Vaši e-mailovou adresu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení nákladů spojených s dopravou zboží, které Prodávajícímu vznikly, případně na nárok na náhradu škody.
  6. Pokud je z důvodů na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, jste povinni uhradit Prodávajícímu náklady s tím spojené, a to na základě faktury vystavené v elektronické podobě a zaslané na Vaši e-mailovou adresu.
  7. Nebezpeční škody na věci na Vás přechází v momentě převzetí Zboží dle čl. 6.1. VOP. V případě nepřevzetí Zboží, s výjimkou čl. 6.4. VOP, na Vás přechází nebezpečí škody na věci v momentě, kdy Vám bylo umožněno se Zbožím nakládat, ač k převzetí Zboží z důvodů na Vaší straně nedošlo.
  8. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsoby dopravy a platby.
  9. V případě mimořádného výpadku výroby Zboží je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením doručeným na Vaši e-mailovou adresu. V případě, že se Prodávající nerozhodne odstoupit od smlouvy, sdělí Vám novou dobu doručení.
  10. V případě, kdy nesouhlasíte s doručením Zboží v prodlužené době doručení dle čl. 6.9. VOP, máte právo odstoupit od Smlouvy, a to na základě písemného oznámení doručeného Prodávajícímu. Vámi uhrazená částka Vám bude zaslána zpět na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet Vámi zvolený v písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to do 14 dnů ode dne přijetí tohoto odstoupení od Smlouvy Prodávajícím.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na věci podle čl. 6.7. VOP je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. Zboží má ty vlastnosti, které byly s Prodávajícím dohodnuty, a pokud nebyly explicitně dohodnuty, pak takové, které Prodávající uvedl, případně takové, které jste vzhledem k povaze Zboží mohli očekávat;
   2. Zboží je vhodné pro účely, které byly Prodávajícím uvedeny nebo pro takové účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. Zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
   4. Zboží je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
   5. Zboží splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy.


   Jako spotřebitel máte právo uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od doručení. Zjištěnou vadu je potřebné oznámit bez zbytečného odkladu po jejím objevení. Způsoby reklamace a proces provádění reklamace je uveden v reklamačním řádu. Podrobné informace naleznete v Reklamčním řádu, který je dostupný zde.

 8. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Jako spotřebitel máte v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. Formulář pro odstoupení naleznete v příloze č. 1 VOP.
  2. V případě odstoupení od Smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením zboží Vy. Máte nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné ve výši, která je z nabízených možností nejnižší.
  3. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.1. VOP se považuje za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešlete Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude uhrazená částka vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na Váš bankovní účet, a to na účet, ze kterého byla částka připsána, případně na účet, jež bude uveden v odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.1. VOP. V případě platby bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány ComGate Vám bude uhrazená částka vrácena na platební kartu, ze které byla Celková cena hrazena. Pokud odstoupíte od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit uhrazenou částku do té doby, než Zboží vrátíte nebo Prodávajícímu prokážete, že jste jej zaslali zpět.
  5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající Vás bezodkladně informuje prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Vás na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým byly uhrazeny, popřípadě Vámi určeným způsobem.
 9. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Vámi ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz.

  2. Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Elektronická evidence tržeb
  1. Dle zákona o elektronické evidenci tržeb je Prodávající povinen Vám vystavit účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku musí tržbu zaevidovat nejpozději do 48 hodin.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky.
  2. Spory ze smlouvy budou řešeny před soudy České republiky.
  3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
  4. Smlouva, včetně VOP, je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není Vám přístupná. Můžete nám však zaslat žádost na e-mail info@thefreedesk.cz a my Vám zašleme požadované dokumenty.
  5. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
  6. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou následující: OFFICE PRO SERVICE s.r.o., Blažovská 145, 664 51 Jiříkovice, e-mailová adresa info@thefreedesk.cz, telefonní číslo +420 608 359 885.
  7. Tyto VOP jsou účinné od 12.10.2020.

 

Zde si můžete stáhnout vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy